Dbając o nasze oraz Państwa zdrowie informujemy iż nasze samochody zarówno przed wydaniem jak i po zwrocie są profesjonalnie dezynfekowane oraz ozonowane specjalnymi urządzeniami.

Warunki wypożyczania

 1. Minimalny okres najmu to 24 godziny.
 2. Najemca samochodu musi posiadać dwa dokumenty tożsamości (w tym prawo jazdy) ważne na terenie Polski, co najmniej od 12 miesięcy, wymagany  wiek Najemcy to ukończone 21 lat
 3. Pojazd może być prowadzony tylko przez osobę zgłoszoną w umowie i nie może być użyczany osobom trzecim.
 4. Doba najmu trwa 24 godziny od chwili rozpoczęcia najmu. Przedłużenie najmu o 60 minut ponad pełną dobę powoduje obciążenie za kolejny dzień
 5. Opłaty za wynajem pobierane są z góry, wymagana jest wpłata kaucji  - wysokość kaucji wg cennika. Płatności za wynajem można dokonać gotówką, przelewem lub za pośrednictwem terminala płatniczego (z wyłączeniem kaucji).
 6. Kaucja zabezpieczająca umowę wynajmu płatna jest w siedzibie Wynajmującego lub przelewem na rachunek Wynajmującego. Nie ma możliwości płatności kaucji za pośrednictwem terminala płatniczego.
 7. Kaucja wpłacona przelewem jest zwracana Najemcy wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Najemcę w terminie do 7 dni roboczych od dnia zwrotu pojazdu.
 8. Kaucja podlega całkowitemu zwrotowi w momencie oddania nieuszkodzonego pojazdu. Wynajmujący jest uprawniony do potrącenia z kwoty kaucji wszelkich kwot tytułem odszkodowań, pokrycia kosztów napraw i kar umownych.
 9. W przypadku konieczności potrącenia z kaucji opłat wynikających z kar umownych lub kosztów napraw samochodu kaucja pozostaje do dyspozycji Wynajmującego do dnia zakończenia napraw w pojeździe i od tego dnia biegnie termin 7 dni roboczych.
 10. Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu lub wymiany użytkowanego przez Najemcę pojazdu przez Wynajmującego lub po otrzymaniu decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami:
  1. braków w wyposażeniu samochodu opisanych w Protokole przekazania samochodu; – szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją samochodu lub zaniedbaniem Najemcy, a nie wynikających z ryzyk objętych polisą ubezpieczeniową (np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii);
  2. szkód rzeczywistych, nie zgłoszonych z chwilą ich zaistnienia, w sytuacji, gdy Wynajmujący nie uzyska – mimo dołożenia należytej staranności – odszkodowania od swojego zakładu ubezpieczeniowego, a przyczyny skutecznej odmowy wypłaty odszkodowania są zawinione przez Najemcę;
  3. likwidacji innych szkód oraz kosztami przywrócenia pojazdu do stanu  odpowiadającemu normalnemu zużyciu;
  4. odszkodowaniem za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo  zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem czy pasażera pojazdu albo za utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy innych zmian sprzecznych z przeznaczeniem pojazdu.
 11. W cenę wynajmu wliczone jest ubezpieczenie OC i AC. Ubezpieczenie AC nie dotyczy: uszkodzeń szyb, opon, kół, tapicerki , aktów wandalizmu oraz  umyślnego uszkodzenia pojazdu tj.;
  1. Uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie nietrzeźwym, po użyciu  narkotyków  lub środków psychotropowych oraz/lub bez ważnego prawa jazdy;
  2. Uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o co najmniej 30 km/godz. albo też w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego (Ubezpieczyciel zastrzega wówczas udział własny ubezpieczonego lub dochodzi do całkowitego wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za  szkodę);
  3. Przypadku, gdy kierowca zbiegł z miejsca wypadku;
  4. Szkody powstałej, gdy osobą kierującą była osoba nieupoważniona przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu;
  5. Szkody całkowitej, rozliczanej w ciężar polisy Auto Casco oraz kradzieży samochodu Najemca zostanie obciążony opłatą w związku ze zdarzeniem w wysokości  pobranej kaucji lecz nie mniej niż 1000  zł;
  6. Wszystkich szkód częściowych objętych polisą AC Najemca zostanie obciążony opłatą w związku ze zdarzeniem w wysokości  równowartości pobranej kaucji
  7. Wszystkich szkód częściowych nie objętych polisą AC (Najemca zostanie obciążony opłatą w związku ze zdarzeniem w wysokości  1000 zł);
  8. Wszystkich szkód częściowych objętych polisą OC Najemca zostanie obciążony opłatą w związku ze zdarzeniem w wysokości 500 zł;
  9. Kradzieży samochodu, w wyniku, której zginęły kluczyki lub/i dowód rejestracyjny skradzionego samochodu całkowity koszt ponosi Najemca
  10. Włamania, w wyniku, którego skradziono radio wraz z panelem całkowity koszt ponosi Najemca;  – Odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową;
  11. W przypadku zagubienia dokumentów zostanie naliczona opłata 500 zł brutto, a w przypadku zgubienia kluczyków obciążenie zostanie naliczone wg aktualnej ceny nowego kluczyka.
  12. Wynajmujący oświadcza, że samochód jest w dobrym stanie technicznym, oraz posiada niezbędne dokumenty.
 12. Samochód zostaje przekazany Najmującemu z pełnym zbiornikiem paliwa i z taką samą zawartością powinien być zwrócony Wynajmującemu, w przypadku zwrotu z niepełnym zbiornikiem Najmujący zostanie obciążony kosztami brakującego paliwa
 13. W czasie wynajmu Najemca zobowiązany jest do regularnego wykonywania własnym kosztem i staraniem sprawdzania i uzupełniania stanu oleju w silniku ( zapas oleju w ilości 1l. znajduje się w samochodzie) , płynu chłodniczego, ciśnienia w ogumieniu, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych
 14. W przypadku zwrotu pojazdu przed zakończeniem ważności umowy kwota pobrana za wynajem nie podlega zwrotowi.
 15. Użytkownik zobowiązuje się zwrócić pojazd nieuszkodzony, z kompletnym wyposażeniem i z dokumentami w miejscu, gdzie samochód pobrał lub w innym, uzgodnionym najpóźniej w dniu zakończenia umowy.
 16. Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie przestępstwa, które miały miejsce w trakcie trwania najmu, a które powiązane są z użytkowaniem wynajętego pojazdu, ponieważ Najemca był posiadaczem pojazdu.
 17. W przypadku wypadku drogowego, Najemca zobowiązany jest wezwać Policję na miejsce zdarzenia, powiadomić wypożyczalnię i zabezpieczyć samochód, a także przekazać raport policji oraz wszelkie informacje na temat zdarzenia.
 18. W sytuacji uniemożliwiającej kontynuowanie jazdy Najemca zobowiązany jest do odholowania pojazdu do siedziby Wynajmującego.
 19. Zwrot w innym miejscu niż miejsce, w którym samochód został pobrany jest niemożliwy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Najemca zostanie obciążony całością kosztów poniesionych z tego tytułu.
 20. W okresie najmu samochodu Najemca zobowiązany jest zapłacić wszelkie opłaty parkingowe związane z miejscem parkowania oraz kary i mandaty nałożone na samochód w okresie wynajmu. W przypadku nie zapłacenia jakiejkolwiek z kar lub mandatu karnego, dane osobowe Najemcy zostaną przekazane odpowiednim służbom w celu ich uregulowania
 21. Najemca nie ma prawa dokonywać żadnych napraw w samochodzie za wyjątkiem wymiany żarówek lub naprawy koła
 22. Najemca ma obowiązek utrzymania samochodu w czystości. W przypadku zwrotu samochodu brudnego naliczona zostanie kwota: 50,00 zł -Smart;  60,00 zł - Toyota Aygo, Toyota Yaris, Ford Fiesta oraz Opel Corsa; 80,00 zł -  Mercedes Sprinter. Stawki te nie obejmują ewentualnego prania siedzeń (szczegóły w Cenniku). Koszt ten zostanie ustalony indywidualnie.  W przypadku dużych zabrudzeń cena może ulec podwyższeniu.
 23. Samochód nie może być używany do brania udziału w wyścigach i imprezach publicznych
 24. Najemca jest zobowiązany do udzielenia wszelkiej pomocy Wynajmującemu lub jego towarzystwom ubezpieczeniowym we wszystkich roszczeniach lub sprawach sądowych w związku z powstałą szkodą
 25. Za samowolne przedłużenie umowy naliczona zostanie podwójna stawka dzienna
 26. Dzienny limit  wynosi 150 km (samochody dostawcze 200 km), za każdy dodatkowy kilometr pobierana jest opłata w wysokości 0,40 zł.
 27. Jeżeli Najemca nie zwróci pojazdu do 12 godzin po terminie wskazanym w umowie wynajmu i nie skontaktuje się z wypożyczalnią, wypożyczający poinformuje organy ścigania o kradzieży.
 28. W przypadku spowodowania kolizji drogowej Najemca obciążony będzie kosztami przestoju samochodu spowodowanymi czasem naprawy  wg cennika najmu  poza każdy dzień przestoju.
 29. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w celu realizacji niniejszej umowy zgodnie z zasadami RODO obowiązującymi od dnia 25.05.2018r.
 30. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszą umową mogą być rozpatrywane w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sądy właściwe.
 31. Podane ceny (również na stronie internetowej) zawierają 23% podatku VAT.

Zarezerwuj

Rodzaj samochodu
CENA: -